PL EN DE ES 中文

O firmieO firmie

Zawdzięczamy swój sukces wysoko wykwalifikowanej kadrze, odpowiedniej organizacji pracy oraz współpracy z renomowanymi dostawcami osprzętu. Starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, świadczymy usługi kompleksowo, rzetelnie i terminowo. Wysokie kwalifikacje pracowników, nabyte wieloletnie doświadczenie i bardzo wysoka jakość usług, są dla naszych klientów gwarancją współpracy z solidnym, zapewniającym sukces partnerem. Na każdym etapie opracowania, realizacja procesu projektowego odbywa się na najwyższym poziomie technicznym i graficznym, z użyciem wspomagania komputerowego. Zastosowane rozwiązania gwarantują wykonywalność projektów oraz uwzględniają optymalizację kosztów. Ze szczególną starannością podchodzimy do spełnienia oczekiwań klientów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, co w znacznym stopniu wpływa na jakość naszych usług.

 • Prace projektowe (projekty podstawowe, budowlane i wykonawcze)
 • Obsługa formalno-prawna związania z uzyskaniem pozwoleń na budowę;
 • Pełnienie nadzorów autorskich i inwestorskich;
 • Pełnienie funkcji kierowników budów;
 • Pełnienie funkcji generalnego realizatora inwestycji;
 • Kompleksowe wykonawstwo robót. .

Nasze usługi

Nasze usługi

Linie elektroenergetyczne

Oferujemy opracowanie kompleksowej dokumentacji dla linii SN (6 kV, 15 kV, 30 kV), WN (110 kV), i NN (220 kV, 400 kV), w tym:

 • prace geodezyjne i geologiczne oraz dokumentacja prawna związana z lokalizacją linii, do pozwolenia na budowę włącznie,
 • analizy techniczno-ekonomiczne oraz projekty montażu przewodów skojarzonych ze światłowodami,
 • projektowanie i badanie konstrukcji stalowych - słupów, wież, masztów.

W szczególności oferujemy:

 • studia lokalizacyjne przedprojektowe,
 • dokumentację przetargową dla realizacji inwestycji liniowych,
 • projekty budowlane i wykonawcze linii napowietrznych i kablowych oraz dokumentację powykonawczą,
 • projekty wież i masztów telekomunikacyjnych i obserwacyjnych,
 • prace geodezyjne związane z lokalizacją, budową i remontami linii, stacji, wież i masztów,
 • uzgodnienia formalno-prawne do pozwolenia na budowę włącznie,
 • nadzory autorskie.

Telekomunikacja

Oferujemy opracowanie kompleksowej dokumentacji systemów telekomunikacyjnych, w tym:

 • dokumentacja projektowa systemów łączności w energetyce,
 • analizy techniczno-ekonomiczne i projekty wyposażenia traktów i sieci światłowodowych w sprzęt teletransmisyjny.

W szczególności oferujemy:

 • urządzenia teletransmisji światłowodowej PDH SDH, telezabezpieczeń,
 • stanowiska nadzoru telemechaniki na obiektach i centra dyspozytorskie,
 • urządzenia teletransmisji radiowej wraz z systemami antenowymi,
 • urządzenia wysokiej częstotliwości energetycznej telefonii nośnej (ETN),
 • kanalizację teletechniczną, kable światłowodowe i metaliczne wraz z dokumentacją prawną,
 • sieci komputerowe LAN i WAN oraz okablowanie strukturalne,
 • urządzenia zasilania gwarantowanego AC i DC,
 • centrale telefoniczne, łączność bezprzewodowa DECT, instalacje telefoniczne,
 • instalacje kontroli dostępu, barier mikrofalowych i telewizji dozorowej,
 • rozgłaszanie przewodowe,
 • nadzory autorskie.

Stacje elektroenergetyczne

Oferujemy opracowanie kompleksowej dokumentacji dla stacji elektroenergetycznych SN (6 kV, 15 kV, 30 kV), WN (110 kV) i NN (220 kV, 400 kV), w tym:

 • kompleksowa dokumentacja projektowa dla stacji elektroenergetycznych wszystkich napięć z zastosowaniem CAD,
 • prace geodezyjne i geologiczne oraz dokumentacja prawna do pozwolenia na budowę włącznie,
 • dokumentacja projektowa obiektów kubaturowych na terenach stacji,
 • dokumentacja projektowa systemów łączności w energetyce.

W szczególności oferujemy:

 • studia lokalizacyjne przedprojektowe,
 • dokumentację przetargową dla realizacji inwestycji stacyjnych,
 • projekty budowlane i wykonawcze stacji wraz z częścią kosztorysową oraz dokumentację powykonawczą,
 • projekty remontów i modernizacji stacji w zakresie jw.,
 • projekty elementów stacji,
 • prace geodezyjne związane z lokalizacją, budową i remontami stacji,
 • uzgodnienia formalno-prawne do pozwolenia na budowę włącznie,
 • nadzory autorskie.

Energia odnawialna

Oferujemy opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym:

 • pełna obsługa formalno-prawna inwestycji na każdym etapie jej realizacji, aż do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • przygotowanie i opracowanie dokumentacji budowlanej nawet do 230 turbin,
 • kompletacja dokumentacji w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko,
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wykonanie kompleksowych badań i pomiarów wiatru oraz ocena zasobów wiatru,
 • opracowanie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz obsługa procedur administracyjnych,
 • uzgodnienia lokalizacyjne,
 • wykonanie ekspertyz przyłączeniowych do sieci energetycznych,
 • opracowanie projektów energetycznych przyłączeń elektrowni wiatrowych,
 • usługi konsultingowe i inżynierskie przy realizacji projektów

Infrastruktura kolejowa

Oferujemy opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej infrastruktury kolejowej nietrakcyjnej, w tym:

 • rozwiązywanie kolizji linii i urządzeń energetycznych z projektowanym układem kolejowym,
 • oświetlenie,
 • zasilanie sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń i budynków związanych z funkcjonowaniem infrastruktury kolejowej.

W szczególności oferujemy:

 • projekty budowy i przebudowy sieci energetycznej nN, SN, WN i NN,
 • projekty budowlane oraz wykonawcze sieci i instalacji telekomunikacyjnych,
 • projekty wykonawcze instalacji elektroenergetycznych,
 • projekty wykonawcze usunięcia kolizji (przebudowy istniejącej infrastruktury),
 • projekty inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem, platformy CCTV, monitoring, analiza video.

Infrastruktura drogowa

Oferujemy opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej infrastruktury drogowej, w tym:

 • rozwiązywanie kolizji linii i urządzeń energetycznych z projektowanym układem kolejowym,
 • oświetlenie uliczne i drogowe,
 • zasilanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach oraz urządzeń i budynków związanych z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej.

W szczególności oferujemy:

 • projekty budowy i przebudowy sieci energetycznej nN, SN, WN i NN,
 • projekty budowy i przebudowy sieci teletechnicznej,
 • projekty budowy i przebudowy urządzeń teletechnicznych i energetycznych (stacje, rozdzielnie),
 • projekty systemów łączności wzdłuż dróg i autostrad,
 • projekty układów pomiarowych,
 • projekty inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem, platformy CCTV, monitoring, analiza video.

Pracownicy

Wysokie kwalifikacje pracowników, nabyte doświadczenie i bardzo wysoka jakość usług są dla naszych klientów gwarancją współpracy z solidnym, zapewniającym sukces partnerem. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania i wykonawstwa w dziedzinach:  
 • instalacje i sieci elektroenergetyczne
 • linie elektroenergetyczne
 • automatyka elektroenergetyczna
 • instalacje i sieci telekomunikacyjne
 • urządzenia telekomunikacyjne przewodowe
 • urządzenia radiokomunikacyjne
 • odnawialne źródła energii

Pracownicy

Wysokie kwalifikacje pracowników, nabyte doświadczenie i bardzo wysoka jakość usług są dla naszych klientów gwarancją współpracy z solidnym, zapewniającym sukces partnerem. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania i wykonawstwa w dziedzinach:  
 • instalacje i sieci elektroenergetyczne
 • linie elektroenergetyczne
 • automatyka elektroenergetyczna
 • instalacje i sieci telekomunikacyjne
 • urządzenia telekomunikacyjne przewodowe
 • urządzenia radiokomunikacyjne
 • odnawialne źródła energii

Jakość

Wychodząc naprzeciw realiom współczesnego rynku, staramy się dbać o jakość wykonywanych prac. Cel ten realizujemy dzięki wspólnemu zaangażowaniu całej załogi w staranność i terminowość przyjmowanych zleceń.

Takie nastawienie zaprocentowało uzyskaniem certyfikatu ISO 9001 i potwierdziło fachowość i profesjonalizm firmy Energotelprojekt.Certyfikaty

W roku 2002 jakość usług potwierdził zdobyty certyfikat ISO 9001. Stanowi on rękojmię dla naszych klientów, zapewniając o wysokim standardzie wykonywanych przez nas robót. Sukces ten osiągnęliśmy dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze, doskonałej organizacji pracy oraz współpracy z renomowanymi dostawcami sprzętu.

Przebieg prowadzonych przez nas prac związanych z Systemem Zarządzania Jakością pozostawia przestrzeń dla nowych, kreatywnych pomysłów i rozwiązań w zakresie Polityki Jakości. Dbamy więc aby planować z wyprzedzeniem zapewnienie i poprawę jakości usług. Wszystkie niezbędne środki przeznaczone do tego celu są określone w Systemie Zarządzania Jakością. Ogół działań naszej firmy jest systematycznie kontrolowany i oceniany przez audytorów wewnętrznych jak i zewnętrznych dzięki czemu bezustannie spełniamy kryteria zawarte w normach ISO 9001.Koncesje

Uzyskaliśmy koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie "Usługi ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego".

Koncesja ta na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 114, poz 740) oraz Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 95) pozwala nam na współpracę ze służbami mundurowymi Rzeczpospolitej Polskiej.Uprawnienia

Nadane uprawnienia, zgodnie z Prawem Budowlanym, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym, uprawniają do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie:

 • instalacje i sieci telekomunikacyjne
 • urządzenia telekomunikacyjne przewodowe
 • urządzenia radiokomunikacyjne
 • instalacje i sieci elektroenergetyczne
 • linie elektroenergetyczne
 • automatyka elektroenergetycznaAutoryzacje

Jesteśmy autoryzowanym zakładem instalacji alarmowych dzięki uzyskaniu świadectwa certyfikacyjnego TECHOM w zakresie projektowania oraz instalowania i konserwacji systemów ochrony mienia w stopniu 1 - 4 (dawniej klasa SA1 - SA4). W skład świadectwa autoryzacyjnego wchodzą wzajemne zobowiązania do przestrzegania zasad "Dobrej Roboty", przepisów prawa m.in. PN-EN 50131-1 oraz przedstawiania przez autoryzowany zakład do oceny jeden raz na trzy lata wybranej pracy projektowej lub instalacyjnej, dla sprawdzenia przez "TECHOM" jej poprawności wykonania oraz potwierdzenia kompetencji.Świadectwa SEP

Zatrudnione na stanowiskach technicznych osoby posiadają uprawnienia SEP do nadzoru, montażu, eksploatacji, obsługi, konserwacji i napraw w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych, linii kablowych, urządzeń oświetleniowych bez ograniczenia napięcia

Jakość

Wychodząc naprzeciw realiom współczesnego rynku, staramy się dbać o jakość wykonywanych prac. Cel ten realizujemy dzięki wspólnemu zaangażowaniu całej załogi w staranność i terminowość przyjmowanych zleceń.

Takie nastawienie zaprocentowało uzyskaniem certyfikatu ISO 9001 i potwierdziło fachowość i profesjonalizm firmy Energotelprojekt.Certyfikaty

W roku 2002 jakość usług potwierdził zdobyty certyfikat ISO 9001. Stanowi on rękojmię dla naszych klientów, zapewniając o wysokim standardzie wykonywanych przez nas robót. Sukces ten osiągnęliśmy dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze, doskonałej organizacji pracy oraz współpracy z renomowanymi dostawcami sprzętu.

Przebieg prowadzonych przez nas prac związanych z Systemem Zarządzania Jakością pozostawia przestrzeń dla nowych, kreatywnych pomysłów i rozwiązań w zakresie Polityki Jakości. Dbamy więc aby planować z wyprzedzeniem zapewnienie i poprawę jakości usług. Wszystkie niezbędne środki przeznaczone do tego celu są określone w Systemie Zarządzania Jakością. Ogół działań naszej firmy jest systematycznie kontrolowany i oceniany przez audytorów wewnętrznych jak i zewnętrznych dzięki czemu bezustannie spełniamy kryteria zawarte w normach ISO 9001.Koncesje

Uzyskaliśmy koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie "Usługi ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego".

Koncesja ta na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 114, poz 740) oraz Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 95) pozwala nam na współpracę ze służbami mundurowymi Rzeczpospolitej Polskiej.Uprawnienia

Nadane uprawnienia, zgodnie z Prawem Budowlanym, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym, uprawniają do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie:

 • instalacje i sieci telekomunikacyjne
 • urządzenia telekomunikacyjne przewodowe
 • urządzenia radiokomunikacyjne
 • instalacje i sieci elektroenergetyczne
 • linie elektroenergetyczne
 • automatyka elektroenergetycznaAutoryzacje

Jesteśmy autoryzowanym zakładem instalacji alarmowych dzięki uzyskaniu świadectwa certyfikacyjnego TECHOM w zakresie projektowania oraz instalowania i konserwacji systemów ochrony mienia w stopniu 1 - 4 (dawniej klasa SA1 - SA4). W skład świadectwa autoryzacyjnego wchodzą wzajemne zobowiązania do przestrzegania zasad "Dobrej Roboty", przepisów prawa m.in. PN-EN 50131-1 oraz przedstawiania przez autoryzowany zakład do oceny jeden raz na trzy lata wybranej pracy projektowej lub instalacyjnej, dla sprawdzenia przez "TECHOM" jej poprawności wykonania oraz potwierdzenia kompetencji.Świadectwa SEP

Zatrudnione na stanowiskach technicznych osoby posiadają uprawnienia SEP do nadzoru, montażu, eksploatacji, obsługi, konserwacji i napraw w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych, linii kablowych, urządzeń oświetleniowych bez ograniczenia napięcia

Zaufali nam

Wybrane realizacje

Słupsk - Wierzbięcino

Rozbudowa stacji 400/100 kV

Ustka 1 / Ustka 2

Zespół Elektrowni Wiatrowych Pomorze

Dunowo

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV

Janów

Modernizacja stacji 220/110 kV

Wybrane realizacje

Słupsk - Wierzbięcino

Rozbudowa stacji 400/100 kV

Ustka 1 / Ustka 2

Zespół Elektrowni Wiatrowych Pomorze

Dunowo

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV

Janów

Modernizacja stacji 220/110 kV

Kontakt

BPW Energotelprojekt Sp. z o.o.

ul. Gronostajowa 9
61-065 Poznań
tel. +48 61 653 20 01
fax. +48 61 653 20 05
tel. kom. +48 601 768 828

e-mail:
NIP: 782-21-84-863

BPW Energotelprojekt Sp. z o.o.

Biuro we Wrocławiu:
ul. Krakowska 180 p. 118
52-015 Wrocław
tel.  +48 61 653 20 01
fax. +48 61 653 20 05

Zarząd

Michał Stefaniak

Prezes zarządu

test

Andrzej Stefaniak

Członek zarządu

Tomasz Fabian

Członek zarządu